onsdag 11 september 2013

Grizzly. Man.

8 september 2013.
Man har bara ett liv.
Jo.
Och det verkar smart att spendera det tillsammans med vilda djur som ser en som mat.
Så jag flyttar till Stockholm.

Stockholm.
Hit kommer djuren för att dö.
Ligger vid fontänerna efter att ha druckit bajsvatten och kippar efter andan. Eller de skriker. De lägger ut sig på match.com. Tills de dör.
Grubblar.
Livet är som ett demensboende. 
I Stockholm.

11.04
Jag gör filmer och skickar dem till Justin Bieber. De handlar om me.

9 sep 2013.
Det handlar om rädslan att dö på ett våldsamt sätt. I skogen. Hjälplös.
Långt hemifrån.
Där ingen kan höra dig skrika.
Det där med att få sina armar utslitna av en björn.
Usch.
Det finns en app som man kan köpa för 22 spänn, den heter zombie run. Det är då ljudet av zombies som skriker som ska trigga en att springa fortare, ja nu vet ni det.

13.14 
Bilden av en TJEJ.
Som springer i skogen.
Flåsiga andetag.
Zombies som vrålar bakom henne. Det är mörkt. Man ser inte handen framför sig.
(mörkret släcks)
Och så springer hon rakt i en rävsax.

(ljud av jubel som på en Justin Bieber konsert)

Tystnad.

Svagt liksom glittrande ljus.
Bilden av årstider som kommer och går medan en person ligger med sitt ben i en rävsax, liksom förmultnar som räven i True Blood vinjetten.

21.23 
(pratar oentusiastiskt med benet i en rävsax)
OMG det är Justin Bieber. Jag tror jag ser Justin Bieber. Han kommer emot mig. Han har liksom en gloria runt sitt huvud. Han ler. Han sträcker ut sina armar emot mig, kommer närmre, jag känner hans kroppsvärme nu. Body heat. Han lyfter mig och kånkar mig längre inåt i skogen. Mitt ben hänger som en slamsa.
Han viskar ömt några av sina sångtexter, tar sig i skrevet.
Så börjar han tugga på mitt huvud, känner hur tänderna krasar i skallen. Jag faller i bitar. Som vahetere... tjälknöl.
Han dumpar mig i en skräcktjärn.

Svagt liksom GLITTRANDE ljus.

I verkligheten är ljuset ganska ugly.


10 september 2013.
Toaklotter i Kalix: Jag ska döda ALLA.
Tiger, Björn, Lokatten på Skansen med sina nya jävla kids, Älg, Ren.
ALLA!

Olika fiktioner (ljug som fan):
1. Jag tältar. Det är bara jag kvar. Alla andra har dött. Det hände helt nyss.
2. Jag tältar, jag har rymt hemifrån, jag är kriminell, mördade hela Skansen.
3. Ompa Lompa.
Och en räv.
Och en känsla.

In English google translate:
8 September 2013.
You only have one life.
Jo.
And it seems smart to spend it with wildlife that sees you as food.
So I'm moving to Stockholm .
I have always dreamed of becoming a star.
A real fucking star, no notice in the local press loser but Henning Mankell or Billy Butt at least .

Stockholm.
Animals come here to die.
Lay by the fountains after drinking poop water gasping for breath. They scream. They lay out on match.com . Until they die.
Mutters.
Life is like a dementia home for elderly.
In Stockholm.

11.04
I make videos and send them to Justin Bieber. They are about me.

September 9, 2013.
It's about the fear of dying in a violent way. In the woods. Helpless .
Far from home.
Where no one can hear you scream.
The thing about getting your arms torn out by a bear .
Yikes.

There's an app that you can buy for 22 kronor, it's called Zombie Run. Its the sound of zombies screaming that will trigger you to run faster, so now you know.

13.14
The image of a GIRL.
Running in the woods.
Exhausting breath.
Zombies roar behind her. It's dark. You can not see your hand in front of him.
(light goes out)
And then she runs straight in a bear trap.

(sound of cheers as in a Justin Bieber concert)

Silence.

Weak and glittering lights.
The image of the seasons that come and go while a person is with his leg in a fox trap, decomposing like the Fox in the True Blood intro.

21.23
(speaking oentusiastiskt with bone in a fox trap)
OMG it's Justin Bieber. I think I see Justin Bieber. He will receive me. He has like a halo around his head. He smiles. He stretches out his arms towards me, comes closer, I feel his body heat now. Body Heat. 
He lifts me and drags me farther into the woods. My leg hangs after like a rag.
He softly whispers some of his lyrics, touches himself in the groin.
He starts chewing on my head, I feel his teeth crunching on my skull. I fall to pieces. Like... stretched pork?
He dumps me in a horror pond.
Weak ass GLITTER light.

In reality, the light is quite ugly.

10 September 2013.
Toilet grafitti in Kalix: I'll kill ALL .
Tiger, Bear, The lynx at Skansen with his new damn kids, Moose, Reindeer.
ALL!

Various fictions (lie like hell) :
1. I camp. It's only me left. Everyone else has died. It happened quite recently.
2nd: I camp, I've run away from home, I'm a criminal, murdered the whole of Skansen.
3rd: OmpA Lompa.
And a fox.
And brown lipstick in Beverly Hills.

Brunt läppstift i Bevvan, hur snyggt? Jättefint.

/Svinet


Reaktioner: