lördag 14 september 2013

Vår bästa tid är nu?


Vi åker buss.
Vår bästa tid är nu.
Stå ut en kort sekund.
Och lev och älska nu så märker du?
Märker vad?
Lev.
Älska. 
Jag fattar inte.

Märker att en man utan tänder pratar med mig på Morjärvs busstation. Eller han pratar med sig själv mest.
Jag slänger honom på bussen, lyfter honom med en arm och svingar honom som en rekyl över alla stolar. 
Åker buss mellan Morjärv och Kalix, jag luktar gubbsvett. 
Sitter och tänker:
Det fanns en tid då man trodde på clowner. Alltså att clowner var roliga och hade en poäng. Men det är länge sedan nu.
Heja dem.
Döda Gud.

Men.
Jag förstår att man kan ligga död i en lägenhet i sju månader utan att någon märker att man är borta. 
Jag fattar att världens resurser är fördelade orättvist.
Jag fattar att korna i Bregottreklamen inte är lyckliga bara för att bilden vill säga att de är det.
Men jag fattar inte löv.
Jag borde spela upp den där scenen i den där filmen där den där kvinnan som är kär i en alien skriker och slår med ett mjölkpaket i väggen.

Mitt hår är platt bak.
Men fluffigt fram.
Det finns ingen mening.

Vi kör på.

Kärlek. 
Livet.
För er som läst wuthering heights, det är jag som är fönstret.

Hälften av alla på jorden ligger i detta nu under någon och blundar och hoppas på bättre tider.
Tjejerna står och mäter sitt kroppsfett medan snubbarna spelar gitarr ba wousch och tar över världen.
Livet.
Man blundar och tänker på något annat.
Vidare. 
Det här är radio ingenstans. Är det någon därute?
Mina 40 år som kung... DET HAR VARIT SPÄNNANDE.
Live.
Goddamit.
Leben.

Jag ser Miley Cyrus nya video. Kan inte sluta förvånas över den där människan. Hon ÄR liksom porr. Det finns inget annat än porr. 
Det är inspirerande.
Jag fattar att många kommer skriva om detta, de vill analysera. Porr. 
Köp porr. 
Tycker iofs folk borde prata om Angel Haze i stället. Hon är mycket tuffare.

Nu åker vi vidare.

Grizzly Man porrversionen.
Den där björnarna goes wild.
Thailunch.
Thaiblåbär.
Den konstnärliga frågan.
Bygger ett tält av pinnar och ett lakan.
Sitter där lite, börjar tänka att det är någon utanför, avbryter.
Funderar på att involvera alkohol i mitt liv och arbete.
Jag heter Grizzly man, jag bor i ett arbetsläger, det är 1917.

Alla barn häruppe ser ut som Karl-Bertil Jonsson.
On ice.
Känns som att världen består av anorektiska kvinnor i huckle som bakar.
The German style.
Och våldtäktsmän.
Wham!

Se upptagen ut.
I samtal.
Se upptagen ut.
Med en snygg kille.
Se upptagen ut.
Se upptagen ut.
(refräng)
Se upptagen ut.
Gå hem själv, se upptagen ut.
Är ni med mig?
Se upptagen ut.
Klappa hunden.
Se upptagen ut.
(vers)

Jag tänker nästan alltid på den där oxen som under en tjurfäktning hoppade upp på läktarna där publiken satt, alltså det var ett långt hopp, kräver att man är riktigt jävla arg för att kunna hoppa ända dit. Så känner jag mig typ alltid.
Nästan jämt.
Eller som elefanten på cirkus som bara plötsligt får nog och trampar ned allting.
Så är det att vara tjej.

Nu kör vi.

(refräng)
Baby du är ett fyrverkeri.
Du sprutar över hela staden. Över en folkmassa. Fina färger. Ett barn hittar ditt pekfinger när snön smält.
Make them go: Ah Ah Ah.
Medan du skjuter upp över stan stan stan.

På en radiostation i en stad som typ goth under.
Råttan i Moskvas tunnelbana.
-This situation is below me.
Jag kan egentligen ingenting. 
Jag är i princip kvinnan som skriver brev till snubbar i finkan.
Jag slåss mot väderkvarnar.
(Katy Perry ba)
Boom boom boom even brighter than the moon moon moon.

Sitter naken på en wrecking ball, får urinvägsinfektion och blodförgiftning.
Som ett krig mellan mig och världen.
Som Katy Perry Ja igen) i senaste videon ba Tarzan. The survivor. Destinys child minst. Me Jane.
Fast man överlever inte.

Hm.
Jag har den senaste tiden börjat förstå att inte alla familjer består av melankoliker. Att inte alla ligger i sina små sängar, stirrar i taket och dagdrömmer om Kalifornien ah yey.
På radion.
Åh.
Är det inte verklighet så drömmer jag.
Folk ringer in.
Kyrkoval.
Jag är trasig.
Du är sex on a schtick.

In google translation:
We travel by bus.
Our best time is now.
Stand out for a brief second.
And live and love now, you will notice?
Notice what?
Live.
Love.
I do not get it.
Noting that a man with no teeth talking to me on Morjärvs Bus Station. Or he's talking to himself.
I throw him on the bus, lifting him with one arm and swinging him like a recoil above all chairs.
Field bus between Morjärv and Kalix, I smell like old man's sweat.
Sitting and thinking:
There was a time when people liked clowns. That clowns were funny and had a point. But it's a long time ago now.
Cheer them.
Kill God.
But.
I understand that you can lay dead in an apartment for seven months without anyone noticing that you are gone.
I get that the world's resources are distributed unfairly .
I get the cows in Bregott (butter) advertising are not happy just because the picture is, they are not.
But I do not get love.
I should play that scene in that movie where that woman who is in love with an alien screaming and hitting with a milk carton in the wall.
My hair is flat back.
But fluffy in the front.
There's no meaning.
Love.
Life.
For those of you who have read wuthering heights, I am the window.
Half of all the earths population is in this now laying under someone with closed eyes and hope for better times.
Life.
You close your eyes and think of something else.
I see Miley Cyrus 's new video. My jaw is just hanging. She is porn. There is nothing but porn.
It is inspiring.
I get that many will write about her new video, they want to analyze. Porn.
Buy porn.
People should talk about Angel Haze instead. She is way cooler.

Now we go on.

Grizzly Man porn version.
In which the bears goes wild.
Thai Lunch.
Thai Blueberry.
The artistic question.
I built a tent of sticks and bed sheets.
Sat there a bit, started to think that there was someone outside, aborted.
Considering the involvement of alcohol in my life and work.
I am Grizzly Man, I live in a labor camp, it's 1917.
All children up here looks like Karl -Bertil Jonsson.
On ice.
Feel like the world is made up of anorexic women in kerchiefs baking.
The German style.
And rapists.
Wham !

Look busy.
In conversations.
Look busy.
With a handsome guy.
Look busy.
Look busy.
(chorus)
Look busy.
Go home yourself, look busy.
Are you with me?
Look busy.
Pet the dog.
Look busy.
(verse)
I'm almost always thinking of that ox during a bullfight who jumped up in the stands where the audience sat, there was a long jump, you need to be really fucking angry to be able to jump that far. I feel like that always.
Almost all the time.
Or like the elephant in the circus who just suddenly got enough and stepped all over everything.
Its like that to be a girl.

Here we go.

(chorus)
Baby you're a firework.
You squirt all over the city. Over a crowd. Nice colors. A child will find your index finger when the snow melts.
Make them go: Ah Ah Ah .
While you are shooting up across the town town town.
On a radio station in a city that sort of goth under.
The rat in the Moscow metro .
-This situation is below me .
I can not really do nothing.
I'm basically the woman who writes letters to guys in jail.
I fight windmills .
(Katy Perry goes)
Boom boom boom even brighter than the moon moon moon .

Sitting naked on a wrecking ball, get urinary tract infection and sepsis.
Like in a war between me and the world.
As Katy Perry (yes again) in her latest video like Tarzan. The survivor. Destiny's child at least. Me Jane.
But you do not survive.
Hm.
I have recently begun to understand that not all families consist of melancholy. Not everyone is in their little beds, staring at the ceiling and daydream about California ah yey.
?

On the radio.
Oh.
If this is not the reality I am dreaming.
People calling.
Kyrkoval.
I am broken.
You are sex on a schtick .

/Smiley C